Konjunkturkoll med Ben – Lågkonjunktur och högkonjunktur

Koll på konjunkturer

Högkonjunktur och lågkonjunktur är ord som dyker upp lite då och då i bland annat nyhetssammanhang, men är det självklart vad begreppen egentligen betyder?

Vi hjälper dig att reda ut begreppsförvirringen.
Konjunkturer hjälper oss att hålla reda på hur ekonomin ser ut och vi kan säga att vi befinner oss i en konjunkturcykel som ständigt cirkulerar och att hög- respektive lågkonjunkturer hjälper oss att hålla koll på var i cykeln vi befinner oss. Hur lång en konjunkturcykel är beror på, men det är vanligt att den är ungefär fem år lång.

konjunktur
Hur snabbt eller i vilken riktning vi rör oss är svårt att avgöra men några indikatorer som visar på hur ekonomin mår kan är BNP, inflations- och investeringsnivån. Det finns möjlighet att bedriva stabiliseringspolitiken för att dämpa effekten av konjunkturerna genom att bland annat ändra räntenivån och liknande, men det är så pass osäkert att veta när man ska sätta in åtgärder att många menar att det är bättre att låta bli. Dessutom finns det många andra faktorer som påverkar konjunktursvängarna, så som till exempel import och export, som inte går att påverka.

Högkonjunktur

Det som utmärker en högkonjunktur är att produktionstakten är hög och efterfrågan på arbetskraft är därför stor vilket leder till förhållandevis låg arbetslöshet. Det kan till och med bli brist på arbetskraft och risken är stor att lönerna höjs kraftigt. Det är inte helt problemfritt då risken för inflation ökar eftersom arbetsgivarna tenderar att bjuda över varandra för att få tag på arbetskraft. Det innebär i praktiken att en högkonjunktur inte kan pågå i all evighet utan att den ekonomiska bubblan kommer att spricka en dag.
Vid en ökande inflation höjs räntan eftersom bankerna behöver kompensera sig för inflationen. När det är hög inflation sjunker nämligen värdet på pengarna.

Lågkonjunktur

Om en land har lågkonjunktur innebär det att ekonomin i ett land går dåligt. Under en lågkonjunktur är nämligen många människor arbetslösa, företagen producerar inte så mycket som de skulle kunna. Det innebär att om det är lågkonjunktur så är produktionstakten låg och att efterfrågan på arbetskraft är liten. I värsta fall kan det bli så pass stort överskott på arbetskraft som leder till att risken ökar avsevärt för att lönerna sjunker.

Detta innebär att människor ofta handlar mindre varor och tjänster under lågkonjunktur eftersom lönerna är lägre. Om så sker är risken för inflation liten eftersom lönerna sjunker. Vid en sjunkande inflation kan bankerna sänka räntan eftersom bankerna inte behöver kompensera sig för inflationen.

Driver du ett eget företag påverkat du givetvis också av lågkonjunkturen, för att öka på ditt cash-flow rekommendera jag att du börjar sälja dina fakturor till finansbolag som kan ge dig betalt för dem snabbt. På det viset har du möjlighet att öka cash-flow även under svåra tider i ditt företag.

Om lågkonjunkturen pågår under minst år brukar det kallas för recession och i värsta fall kan det gå över till ekonomisk depression. Det finns dock ingen klar definition från när recessionen övergår till depression. Den senaste djupa ekonomiska depressionen i västvärlden inträffade under 30-talet. Orsakerna var en lång högkonjunktur under 20-talet samt kraftiga prisstegringar på aktiemarknaden och fastighetsmarknaden som en följd av flera års kraftiga spekulationer.

Den djupa ekonomiska depressionen som inträffade under 30-talet är ett tydligt exempel som visar på behovet att cyklar och förändringar i ekonomin. Det är omöjligt att ha högkonjunktur för länge utan att ekonomin påverkas negativt av det. Det är istället bättre med cyklar och där konjunktionerna får röra sig förhållandevis fritt.

Läs mina senaste inlägg på finansbloggen här.

Kommentera